ISSN 1337-6179          dnes je streda 24. júla 2024, meniny má Vladimír , zajtra Jakub 
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Znamenie:
Ryby
Fáza Mesiaca:
3. fáza
Časť rastliny:
list
Živel:
voda
Výživa:
sacharidy
Sila Mesiaca:
vzostupná
Registrácia predplatného

Objednávka predplatného

Vyplnením nižšie uvedeného formulára si objednáte predplatné lunárneho kalendára na 360 dní. Pri ďalšom predĺžení predplatného získate zľavu z pôvodnej ceny.

V prípade, že máte problém s vyplnením, skúste si prečítať návod ako získať predplatné.

Čo získam registráciou?

Viac informácií nájdete na: Naše služby > Služby lunárneho kalendára.

Registračný formulár

Meno:
Priezvisko:

Adresa - fakturačná
Ulica:
Mesto:
PSČ:

Kontakt
Telefón:
E-mail: zadajte platný e-mail!

Prihlasovacie údaje na Váš účet
Prihlasovacie meno: minimálne 6 znakov!
Heslo: minimálne 6 znakov!
Heslo pre potvrdenie: minimálne 6 znakov!

Objednávaná služba
Dĺžka predplatného:

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky registrácie predplatného na službu INTERNETOVÝ LUNÁRNY KALENDÁR

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom portálu (ďalej len Prevádzkovateľ) je spoločnosť Magazín LUNA,s.r.o., IČO: 36 961 542

2. Objednávateľ

Objednávateľom služby (ďalej len Objednávateľ) je záujemca o predplatné Lunárneho kalendára, ktorý vyplní a zašle registračný formulár.

3. Objednávka

Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú len na základe elektronického objednávkového formulára na portáli. Objednávka bude zaslaná Prevádzkovateľovi len v prípade súhlasu Objednávateľa s uvedenými obchodnými podmienkami a súhlasu s využívaním osobných údajov.

4. Poplatky

Objednané služby sú Objednávateľovi spoplatňované v zmysle aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa, platného v deň objednania služby.

Všetky ceny uvedené v cenníku sú vrátane DPH.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cenníka služieb.

5. Fakturácia

Prevádzkovateľ vystaví pre potreby Objednávateľa faktúru do 7 dní odo dňa obdržania úhrady – resp. nabehnutia úhrady na účet prevádzkovateľa. Originál faktúry obdrží Objednávateľ poštou, alebo v elektronickej podobe.

6. Aktivácia služby

Objednaná služba (aktivovanie prehliadača Lunárneho kalendára) sa zaktivuje do 3. pracovných dní odo dňa úhrady – resp. nabehnutia finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.

Objednávateľ bude o aktivovaní služby vždy informovaný e-mailom. V prípade, ak zo závažných dôvodov, ktoré nemohol Prevádzkovateľ ovplyvniť, neprebehne aktivácia do spomínaného času, má Objednávateľ nárok v rámci reklamácie zrušiť zmluvný vzťah.

7. Reklamácie

Objednávateľ má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa. Spôsob vybavovania reklamácie sa riadi platným legislatívnym poriadkom. Reklamáciu je Objednávateľ oprávnený uskutočniť písomne, a to e-mailom alebo listom.

Reklamácie sú vybavované

  • e-mailom na adrese info@magazinluna.sk
  • telefonicky na čísle: +421 904 361 286
  • písomne na adrese: Magazín LUNA, s.r.o., Haburská 31, 821 01 Bratislava

Objednávateľ je oprávnený v rámci reklamácie požadovať primeranú zľavu z ceny. Spôsob vrátenia peňazí bude osobne dohodnutý s Objednávateľom.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Objednávateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok reklamácie do 7 dní odo dňa jej prevzatia.

8 . Možnosť odstúpenia od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa jej uzavretia (odoslania registrácie), pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený prevádzkovateľovi. Avšak po aktivácii služby podľa uvedeného zákona (teda po začatí plnenia služby pred uplynutím lehoty 7. pracovných dní), je už potrebné uviesť aj dôvod odstúpenia od zmluvy.

9. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené využívaním údajov uverejnených v zozname na portáli, vzniknuté uvedením nepravdivých údajov a informácií do objednávacieho formulára v procese vlastnej registrácie Objednávateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť informácie, ktoré sú v rozpore etickými normami, dobrými mravmi alebo platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, odmietnuť registráciu Objednávateľa bez udania dôvodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez súhlasu a jednostranne vykonať zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2009

SÚHLAS S VYUŽÍVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Objednávateľ súhlasí so spracovaním údajov vyplnených v registračnom formulári, a ich použitím na úkony spojené s registrovanou službou. Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí s ukladaním údajov poskytovaných cez on-line rozhranie do databázy a s ich spracovaním v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ (Magazín LUNA, s.r.o.) sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať tieto údaje mimo rozsah nutný na sprevádzkovanie registrovanej služby a jej zabezpečenie.

Prístup k vašim osobným údajom a ich oprava

My sme prevádzkovateľom zodpovedným za spracovávanie vašich osobných údajov, pričom sa zaväzujeme dodržiavať zákonné postupy uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov. K Vašim právam podľa platných zákonov môže patriť prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame, ako aj právo na opravu alebo vymazanie týchto osobných údajov. Na vykonanie tohto práva musíte písomne požiadať o informácie o vašich osobných údajoch priamo spoločnosť Magazín LUNA, s.r.o.

Vymazanie osobných údajov po skončení účelu

Máte právo, aby boli Vaše osobné údaje vymazané z našej databázy po istom časovom období po skončení príslušného účelu ich využitia. Všeobecné pravidlo je, že sa pokúsime zabezpečiť vymazanie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby z našich systémov do troch (3) mesiacov, pokiaľ neexistuje pokračujúci obchodný dôvod na uchovanie týchto údajov na dlhšie časové obdobie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Súhlasíte, že neposkytnete iným osobám Vaše užívateľské meno, heslo a ste plne zodpovedný za udržanie bezpečnosti Vášho účtu. Súhlasíte s tým, že ihneď, ako zistíte prípadné neautorizované použitie Vášho prihlasovacieho hesla alebo Vášho účtu, budete kontaktovať Magazín LUNA, s.r.o. Magazín LUNA, s.r.o a jeho partneri nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne prípadné škody, ktoré Vám vzniknú v prípade neoprávneného použitia Vášho užívateľského mena, hesla alebo Vášho účtu.

Negarantujeme, že všetky údaje našej webstránky sú bezchybné. Negarantujeme Vám správnosť obsahu. Používanie akéhokoľvek materiálu, ktorý si stiahnete alebo inak získate na stránkach je na Vaše vlastné riziko a ste plne zodpovedný za akékoľvek prípadné škody vzniknuté na Vašom počítači, alebo za prípadnú stratu dát následkom stiahnutia a/alebo používania daného stiahnutého materiálu.

Nie sme zodpovední za obsah žiadnej webstránky na ktorú odkazujú odkazy webstránok portálu, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné problémy, ktoré Vám môžu v tejto súvislosti vzniknúť.

Poskytovateľ alebo jeho partneri nie sú zodpovední za prípadné priame, nepriame, náhodné alebo nenáhodné škody vzniknuté pri používaní, alebo spôsobené nemožnosťou nepretržitého používania služieb, a to aj v prípade, ak sme boli upozornení na prípadnú možnosť vzniku danej škody.

Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať údaje a informácie, získané v rámci spolupráce, tretej osobe. Tieto údaje sú predmetom Obchodného tajomstva a podľa toho požívajú aj náležitú ochranu v zmysle platných zákonov.

Magazín LUNA s.r.o. si vyhradzuje plné právo na akúkoľvek úpravu, alebo zmenu týchto obchodných podmienok. Používaním stránok a služieb portálu aj po zmene obchodných podmienok automaticky súhlasíte s novými obchodnými podmienkami. Ak s novými obchodnými podmienkami nebudete súhlasiť, musíte okamžite ukončiť používanie služieb a stránok portálu.

Dátum poslednej aktualizácie: 5.11.2008Návod, ako získať predplatné elektronického lunárneho kalendára

  1. Vyplňte vyššie uvedený registračný formulár.
  2. Pred odoslaním registrácie odporúčame si dôkladne prečítať Obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov. Ak s nimi súhlasíte, môžete potvrdiť registráciu. Bez súhlasu sa registrácia nedá uskutočniť – resp. odoslať.
  3. Po kliknutí na tlačidlo "Pokračovať ďalej" sa formulár zobrazí ešte raz, aby ste si skontrolovali, prípadne opravili chybné údaje.
  4. Potom kliknite na tlačidlo "Odoslať registráciu"
  5. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail, ktorý registráciu potvrdí a zároveň Vám vygeneruje fakturačné údaje potrebné k úhrade bankovým prevodom, prípadne prevodom prostredníctvom poštovej poukážky.
  6. Viac informácií najdete na: Služby lunárneho kalendára


predplatitelia

informácie o Mesiaci
Fáza Mesiaca: 89%
(100% = spln)
Vzdialenosť
od Zeme:
364996,2 Km
Posledný
nov:
6.7.2024 0:59:17
Prvá
štvrť:
14.7.2024 0:49:55
Spln: 21.7.2024 12:19:51
Posledná
štvrť:
28.7.2024 4:54:03
Nasledujúci
nov:
4.8.2024 13:14:21
Copyright (C) 2007 - 2024 Magazín LUNA, s.r.o., ISSN 1337-6179
(verzia aplikácie 4.14)